Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) naší školy nabízí žákům, rodičům i učitelům široké spektrum poradenských služeb.

Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Členové týmu ŠPP využívají k rozhovorům se žáky, pedagogy i zákonnými zástupci, nově vybudované uzavřené místnosti, určené výhradně k těmto účelům, zajišťující klidné a příjemné prostředí školy (místnost S 207) – telefon 242 456 137

Naše cíle:

 1. individuální přístup ke každému žákovi
 2. docílit vyšší úroveň sociálního klima školy
 3. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
 4. koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 5. pomáhat žákům školy ohroženým předčasným ukončením studia
 6. nabízet vhodná řešení neúspěšným maturantům
 7. poskytovat metodickou podporu učitelům
 8. možno na podkladě vyšetření na PPP – testování
 9. tvorba individuálních vzdělávacích programů
 10. vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.
 11. hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznějšího charakteru – šikana, záškoláctví a jiné.

Zde naleznete postupy pro řešení životních situace

Přijímací řízení do prvního ročníku střední školy
Přestup, změna oboru
Přerušení vzdělávání po splnění povinné školní docházky
Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky žáka střední školy
Změna oboru v rámci školy

Člen týmu Telefon/mail Konzultační hodiny
Místnost ŠPP: S 207 242 456 137 po předchozí domluvě
Ing. Milan Vorel
ředitel školy
242 456 101
středa 14.00 – 16.00

čtvrtek 8.00 – 9.00

Mgr. Věra Hampejsová
zástupce ředitele školy
242 456 115
pondělí 9.00 – 9.30

středa 12.00 – 13.00

Mgr. Klára Limberská
vedoucí týmu ŠPP
metodik prevence
242 456 134
Týden A, B: středa 14.00 – 15.00
Týden E, F: pondělí 8.00 – 8.45
Mgr. Hana Hrádková
vých. poradce
242 456 134
pátek 6.00 – 8.00
Mgr. Milena Marešová
koordinátor inkluze
242 456 138
pátek 8.50 – 9.35
Ing. Andrea Vlasáková
kariérový poradce
242 456 141
pondělí 8.50 – 9.50
Externí šk.psycholog, PPP Praha 10 kontakt  – Mgr. Marešová
Mgr. Lucie Levitová
Spec. pedagog
pátek: 7.00 – 11.00

Konzultace: kdykoli po domluvě telefonicky nebo mailem

Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Hodně úspěchů přeje tým pracovníků ŠPP