Školní poradenské pracoviště (ŠPP) naší školy nabízí žákům, rodičům i učitelům široké spektrum poradenských služeb.

Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Členové týmu ŠPP využívají k rozhovorům se žáky, pedagogy i zákonnými zástupci, nově vybudované uzavřené místnosti, určené výhradně k těmto účelům, zajišťující klidné a příjemné prostředí školy (místnost S 207) – telefon 242 456 137

Naše cíle:

 1. individuální přístup ke každému žákovi
 2. docílit vyšší úroveň sociálního klima školy
 3. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
 4. koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 5. pomáhat žákům školy ohroženým předčasným ukončením studia
 6. nabízet vhodná řešení neúspěšným maturantům
 7. poskytovat metodickou podporu učitelům
 8. možno na podkladě vyšetření na PPP – testování
 9. tvorba individuálních vzdělávacích programů
 10. vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.
 11. hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznějšího charakteru – šikana, záškoláctví a jiné.

 

 

Zde naleznete postupy pro řešení životních situace

Přijímací řízení do prvního ročníku střední školy
Přestup, změna oboru
Přerušení vzdělávání po splnění povinné školní docházky
Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky žáka střední školy
Změna oboru v rámci školy

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ – KONZULTAČNÍ HODINY

Školní rok 2020/21

Člen týmu

Telefon/mail

Konzultační hodiny

Místnost ŠPP: S 207

242 456 137

po předchozí domluvě

Mgr. Klára Limberská
vedoucí týmu ŠPP

metodik prevence

242 456 134

týden A, B: pondělí 11.35 – 12.20 týden E, F: úterý 10.45 – 11.30

Ing. Milan Vorel
ředitel školy

242 456 101

středa 14.00 – 16.00

Mgr. Věra Hampejsová
zástupce ředitele školy

242 456 115

pondělí 8.00 – 9.00

Mgr. Hana Hrádková
vých. poradce

242 456 134

úterý 10.45 – 11.30

Ing. Andrea Vlasáková
kariérový poradce

242 456 141 

pátek 8.00 – 8.45

Mgr. Václav Škvařil

externí šk.psycholog, PPP Praha 10

770 125 406

kontakt a sjednání schůzky:

Mgr. Hrádková

Mgr. Lucie Levitová
spec. pedagog

pátek: 7.00 – 11.00

Konzultace: kdykoli po domluvě telefonicky nebo mailem

Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Hodně úspěchů přeje tým pracovníků ŠPP