Školní poradenské pracoviště (ŠPP) naší školy nabízí žákům, rodičům i učitelům široké spektrum poradenských služeb.

Důraz klademe především na důvěrnost jednání, ochranu osobních dat klientů, vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Členové týmu ŠPP využívají k rozhovorům se žáky, pedagogy i zákonnými zástupci, nově vybudované uzavřené místnosti, určené výhradně k těmto účelům, zajišťující klidné a příjemné prostředí školy (místnost S 207) – telefon 242 456 137

Naše cíle:

 1. individuální přístup ke každému žákovi
 2. docílit vyšší úroveň sociálního klima školy
 3. poskytovat metodickou pomoc při řešení psychologických a speciálně pedagogických problémů
 4. koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
 5. pomáhat žákům školy ohroženým předčasným ukončením studia
 6. nabízet vhodná řešení neúspěšným maturantům
 7. poskytovat metodickou podporu učitelům
 8. možno na podkladě vyšetření na PPP – testování
 9. tvorba individuálních vzdělávacích programů
 10. vytváření návrhů efektivního řešení problémů vzniklých během studia – špatný prospěch, vyloučení ze školy, zájem o přestup na jinou školu aj.
 11. hledání cest k řešení specifických problémů nejrůznějšího charakteru – šikana, záškoláctví a jiné.

 

 

Zde naleznete postupy pro řešení životních situace

Přijímací řízení do prvního ročníku střední školy
Přestup, změna oboru
Přerušení vzdělávání po splnění povinné školní docházky
Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky žáka střední školy
Změna oboru v rámci školy

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ – KONZULTAČNÍ HODINY 

Školní rok 2022/23 

Člen týmu 

Telefon/e-mail 

Konzultační hodiny 

Místnost ŠPP: S207 

242  456 137 

vždy po předchozí domluvě 

Mgr. Klára Limberská 
vedoucí týmu ŠPP 

metodik prevence 

242  456 134 
 

 

úterý 9. 55–10. 40 

Ing. Milan Vorel 
ředitel školy 

242  456 101 
 

 

pondělí 8. 00–9. 00 

Mgr. Tereza Králová 
zástupce ředitele školy, metodik prevence a terapeut pro práci se školními kolektivy a růstovou skupinou

242  456 117 

 

 

 

 

středa 14. 00–15. 00 

 

Mgr. Hana Hrádková 
výchovný poradce  

242  456 134 
 

 

pátek 8. 00–8. 45 

Ing. Andrea Vlasáková 
kariérový poradce 

242 456 141  
 

 

čtvrtek 10. 45–11. 30 

Mgr. Václav Škvařil 

externí šk. psycholog, PPP Praha 10 

770 125 406 

 

 

kontakt a sjednání schůzky: 

Mgr. Hrádková 

 

Konzultace: kdykoli po domluvě telefonicky nebo mailem

Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

Hodně úspěchů přeje tým pracovníků ŠPP