WEILOVKA MÁ GYMNÁZIUM 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 19. 1. 2024 posoudilo naši žádost (tj. právnické osoby s názvem Střední škola automobilní a informatiky se sídlem Weilova 1270/4, Hostivař, 102 00 Praha 10, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 01 Praha 1) ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a rozhodlo s účinností od 1. 9. 2024 do školského rejstříku zapsat:
 
1. Obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium s denní formou vzdělávání a délkou vzdělávání 4 roky.
2. Změnu názvu SŠAI (právnické osoby) na Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium.