Kód oboru: 64-41-L/51
Kapacita: 15 studentů

Učební plán

Plán předmětů a dotace hodin pro obor Podnikání – denní (120kB PDF)

Anotace

Nástavbový obor rozšiřuje všeobecné a odborné vědomosti a dovednosti absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť potřebné pro výkon středoškolských činností ekonomického zaměření a pro samostatné podnikání. Studium je zaměřeno na oblast ekonomickou, administrativní a obchodní. Žáci si osvojují znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro podnikatelskou činnost, rozvíjí schopnost aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Učí se rozumět ekonomickým pojmům, zpracovávat účetní doklady, účtovat ve finančním účetnictví, orientovat se v soustavě daní, vést daňovou evidenci u osob výdělečně činných, uplatňovat efektivní marketingové strategie, provádět marketingový výzkum, sběr a analýzu dat, řídit menší kolektiv pracovníků.

Profil absolventa

Absolventi denního nástavbového studia Podnikání jsou připravováni pro zvládnutí podnikatelských aktivit v profesní oblasti, kterou dosáhli vyučením v oboru. Mohou založit a řídit vlastní firmu, nebo se uplatnit ve funkcích technicko-hospodářského charakteru,
obchodních, marketingových či jiných činnostech. Kompetence žáků jsou rozvíjeny v oblasti administrativně-ekonomické, účetní, jazykové, společenskovědné, estetické, matematické, informačních a komunikačních technologií a navazují na již získané kompetence ve tříletých vzdělávacích programech. Absolventi získají kompetence potřebné pro založení a vedení firmy, základy účetnictví, znalosti z oblasti marketingu a elektronické komunikace s cílem kvalitního uplatnění v profesním i v občanském životě.