Co je školská rada?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její vznik a právní opora je stanovena v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zasedání školské rady

Školská rada se schází ke svým zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby.

Jednací řád

Jednací řád školské rady (Velikost: 48,5 kB; PDF)

Zápisy ze zasedání školské rady

Archiv zápisů ze zasedání školské rady

Kdo zřizuje radu?

 • radu zřizuje podle výše uvedeného zákona zřizovatel školy Magistrát hlavního města Prahy
 • třetinu členů školské rady jmenuje Rada hlavního města Prahy (2 členy), třetinu volí zástupci nezletilých žáků a zletilý žáci (2 členy) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (2 členy),
 • funkční období členů školské rady je tři roky
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně
 • členství ve školské radě je čestné; zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin, odvoláním.

Činnost rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Členové školské rady při SŠAI, Weilova 4, 102 00 Praha 10 – Hostivař

Členové rady jmenovaní zřizovatelem:

 • Jan Slezák
 • Jiří Hrabák

Zvolení členové z řad pedagogických pracovníků školy:

 • Ing. Dana Boušová (Úsek teoretického vyučování) – předsedkyně ŠR
 • Jaroslav Růžička (Úsek odborného vyučování)

Zvolení členové z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 • Pavel Kofroň (za neplnoleté žáky)
 • Petr Sommer (za plnoleté žáky)