Informace

PROJEKTY školY


DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.


Projekt „ŠABLONY I SŠAI“

Od 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony I SŠAI“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_003/0003972, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporou, vzdělávání pracovníků, inovativní vzdělávání žáků a podporu kariérového poradenství na škole.  Celková výše podpory činí 3.881.789,- Kč.

 


Projekt „I Code the Future“

Název projektu: I Code the Future v rámci programu Erasmus+ 

Program: ERASMUS+ odborné vzdělávání a příprava

Číslo dohody: 2021-1-CZ01-KA220-VET-000033285

Projekt s více příjemci v rámci programu Erasmus+

Jedním z cílů projektu je vytvořit rovné příležitosti pro žáky se zdravotním postižením v odborném vzdělávání. S příspěvkem IT učitelů z 5 zúčastněných organizací z Turecka, Lotyšska, Španělska a České republiky byla vytvořena webová platforma, která poskytuje bezplatnou poradenskou službu ohledně problémů studentů s učením v odborném vzdělávání.

Realizací projektu chceme dosáhnout následujícího cíle:
• Snadno naučit, jak kódovat studenty s poruchami učení.
• Překonat předsudky studentů odborného vzdělávání ohledně kódování.
• Umožnit studentům kvalifikovanější vzdělání a společenský život s poruchami učení, zejména v této době covid-19.
• Shromáždit všechny učitele odborného, technického a speciálního vzdělávání po celé Evropě, aby spolupracovali na mezinárodní úrovni v různých projektech.

Datum zahájení realizace: 1. 11. 2021 

Datum ukončení realizace: 31. 10. 2023


Projekt ŠABLONY PRO SŠAI – II

MŠMT vyhlásilo výzvu Č. 02_18_066 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II a naše škola využila tuto výzvu a podali jsme projekt, který nám byl schválen.

Název projektu dle MS2014+:                           Šablony pro SŠAI – II
Registrační číslo projektu dle MS2014+:        CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016207
Datum zahájení fyzické realizace projektu:    01. 08. 2019
Celková doba realizace projektu:                     24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu:   31. 07. 2021
Celkové způsobilé výdaje projektu:                  2 541 213,00 Kč

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:

Personální podpora SŠ
2.III/2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.III/8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu
8 hodin
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv
2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ
2.III/14 Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Aktivity rozvíjející ICT na SŠ
2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ
2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
2.III/21 Projektový den ve škole

Cílem projektu je zvýšení motivace žáků a omezení jejich neúspěšnosti ve škole, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce školy se zaměstnavateli. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Projekt „Modernizace elektrotechnické laboratoře“

Od 1. 4. 2019  do 31. 3. 2020 je naše instituce realizátorem projektu „Modernizace elektrotechnické laboratoře“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001025, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt  řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku odborných předmětů pro přípravu studentů, v rámci projektu tak dojde k vybudování učebny elektrotechniky a elektrotechnického měření. Celková výše podpory činí 2.482.437,38 Kč.

Tato technologie bude využita pro výuku oborů: informační technologie, autotronik a autoelektrikář.


Projekt „Šablony pro SŠAI“

MŠMT vyhlásilo výzvu Č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I a naše škola využila tuto výzvu a podali jsme projekt, který nám byl schválen.

Název projektu dle MS2014+:                           Šablony pro SŠAI
Registrační číslo projektu dle MS2014+:           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006693
Datum zahájení fyzické realizace projektu:       15. 07. 2017
Celková doba realizace projektu                        24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu       14. 07. 2019
Celkové způsobilé výdaje projektu                    1 530 469,00 Kč

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:

Personální podpora SŠ
III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Aktivity rozvíjející ICT na SŠ
III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem projektu je zvýšení motivace žáků a omezení jejich neúspěšnosti ve škole, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce školy se zaměstnavateli. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


Projekt „Modernizace zařízení – 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky“

 

Název projektu Modernizace zařízení: 3D učebna Střední škola automobilní a informatiky

Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000549

ORG / VS projektu* 2360549000365 / 2360549

Prioritní osa OP PPR 4: Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl OP PPR 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let

Datum zahájení realizace: 1. 5. 2018

Datum ukončení realizace: 31. 10. 2018

Doba udržitelnosti 5 let od data, kdy projekt nabyl v MS 2014+ stav „projekt finančně ukončen ze strany ŘO“

Celkové způsobilé výdaje: 2 491 433,47 Kč

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 2 491 433,47 Kč

Vlastní financování způsobilých výdajů: 249 143,35 Kč

Podpora poskytovaná z OP PPR: 2 242 290,12 Kč

z toho podpora z EFRR: 1 245 716,73 Kč

z toho podpora z rozpočtu HMP: 996 573,39 Kč

Adresa

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4
102 00 Praha 10 – Hostivař

Rychlý kontakt

Telefon: 242 456 100
E-mail: mailbox@skolahostivar.cz
Datová schránka: 4zxyf53