Projekty a kurzy

Projekty

Projekt ŠABLONY PRO SŠAI

MŠMT vyhlásilo výzvu Č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I a naše škola využila tuto výzvu a podali jsme projekt, který nám byl schválen.

Název projektu dle MS2014+:                           Šablony pro SŠAI
Registrační číslo projektu dle MS2014+:           CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006693
Datum zahájení fyzické realizace projektu:       15. 07. 2017
Celková doba realizace projektu                        24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu       14. 07. 2019
Celkové způsobilé výdaje projektu                    1 530 469,00 Kč

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:

Personální podpora SŠ
III/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ
III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Aktivity rozvíjející ICT na SŠ
III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem projektu je zvýšení motivace žáků a omezení jejich neúspěšnosti ve škole, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, spolupráce školy se zaměstnavateli. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kurzy

Cisco

Více info o vzdělávání Cisco

Cisco Networking Academy Program (Netacad) je revoluční – inovativní – modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco, vzdělávací instituce, instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je prispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti.

Součástí Netacad je systém podporující e-learningově orientované vzdělávání. To umožňuje vysoce efektivně získávat znalosti o síťových a ICT technologiích, v současné době stále více potřebných pro budování globální ekonomiky.

V současné době na naší škole pořádáme kurz IT Essential I (Hardware&Software). Úspěšní absolventi kurzu IT Essential I (Hardware&Software) získávají certifikát o dokončení kurzu, který má mezinárodní platnost. Kurz dále připravuje studenty k zvládnutí certifikační zkoušky CompTIA A a částečně pro 3/5 zkoušky EUCIP (IT administrator).

Držitel certifikátu zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR ale především ve většině zemí EU.

ECDL

Více info o kurzech ECDL

ECDL – European Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti. Zjišťuje pomocí praktických testů, zda je libovolná osoba schopna využívat základní informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodně dohodnuté definici počítačové gramotnosti (ECDL Sylabus).

Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Za obsah testů, který vychází z ECDL Sylabu, odpovídá výhradní vlastník konceptu ECDL a metodiky testování – ECDL Foundation (ECDL F), nezisková organizace založená v roce 1997 sdružením Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS).
Složit zkoušku ze všech sedmi modulů musí uchazeč během tří let, pak má nárok na vystavení ECDL Certifikátu.

Držitel certifikátu ECDL prokazatelně zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR ale především ve většině zemí EU.

 

Autodesk Academia Program

Naše škola získala možnost udělovat našim studentům mezinárodně uznávané certifikáty na produkty firmy Autodesk, protože jsme splnili podmínky pro vstup do Autodesk Academia Programu.

Pro zájemce připravujeme kroužek, ve kterém se budou studenti učit pracovat v programech AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor za účelem získání těchto certifikátů. Zájemci se mohou hlásit u p. uč. Žďárské (kabinet N204), podle počtu zájemců bude následně dohodnut vhodný termín.
V rámci vzdělávacího programu Autodesk Academia Program se lze také naučit práci v programu 3ds MAX, který vyučuje David Pöllner (kabinet N104).

 

Jazykové certifikáty FCE a CAE

Na škole můžete získat i certifikáty z anglického jazyka Cambridge Exams Certificates – pro úroveň B2 (středně pokročilý) certifikát FCE a pro úroveň C1 (pokročilý) CAE. Více informací vám poskytne učitelka anglického jazyka Sylva Bessisso (kabinet N202).