I CODE the FUTURE v Lotyšsku

  1. partnerské setkání proběhlo v hlavním městě Lotyšska, v Rize, dne 22.-23.2. 2023
  2. den nás partnerská organizace přivítala na státní technické škole přímo ve staré části Rigy.

https://www.rvt.lv/en/home/

Tato střední škola (RSTS) je nejvšestrannějším kompetenčním centrem odborného vzdělávání v Lotyšsku. V současné době je v RSTS realizováno 39 akreditovaných programů odborného vzdělávání. Ve 14 různých skupinách programů středního odborného vzdělávání, jakož i programů profesního rozvoje a dalšího vzdělávání. V RSTS je více než 2000 studentů.

Obory, které se na této škole vyučují jsou stejné jako u nás – obor automobilní a informatika

Náš tým si tuto školu vybral, aby porovnal své metody výuky, své přístupy k ní, dále vybavení a cíle a aby se v některých odvětvích a činnostech inspiroval a aplikoval je na naší škole Weilovka. Máme za to, že přístup severských zemí pro nás může být přínosný a motivující.

Dále jsme během partnerského setkání řešili vývoj hry, která má pomoci žákům lépe porozumět kódování. Hra má za úkol, aby všichni žáci, i ti, kteří mají specifické problémy s výukou /dysgrafie, dyskalkulie, ADHD…/aby i oni si dokázali krok za krokem nakódovat jakýkoli program. Hra je provede krok za krokem a výsledek bude odměna ve formě vytvoření své vlastní hry – Člověče, nezlob se z Weilovky. Tuto hru pro nás vytvořili 2 naši studenti Lucián Zeman a Martin Zach.

 

  1. den jsme navštívili Technologické a inovativní centrum nedaleko známé pláže Jurmala, kde se učí studenti s různými poruchami učení. Toto centrum je bezbariérové, přímo v budově jsou pro studenty přijíždějící z daleka k dispozici pokoje, kde jsou dlouhodoběji ubytováni, je tam velká jídelna, fitness zóna či možnost rehabilitačních cvičení. Dále se v budově nachází všechny možné dílny i pro rukodělná tvoření.

I CODE the FUTURE in Latvia

The 2nd partner meeting took place in Riga, the capital of Latvia, on February 22-23, 2023

On the 1st day, the partner organization welcomed us at the state technical school right in the old part of Riga.

https://www.rvt.lv/en/home/

This secondary school (RSTS) is the most comprehensive vocational education competence center in Latvia. Currently, 39 accredited professional education programs are implemented at RSTS. In 14 different groups of secondary vocational education programs as well as professional development and continuing education programs. There are more than 2000 students in RSTS.

The fields that are taught at this school are the same as here – automotive and computer science

Our team chose this school to compare their teaching methods, their approaches to it, equipment and goals, and to be inspired in some sectors and activities and apply them at our Weilovka school. We believe that the approach of the Nordic countries can be beneficial and motivating for us.

Furthermore, during the partner meeting, we discussed the development of a game to help students better understand coding. The aim of the game is for all students, including those with specific learning problems /dysgraphia, dyscalculia, ADHD…/to be able to code any program step by step. The game will take them step by step and the result will be a reward in the form of creating your own game – Man, don’t be mad at Weilovka. This game was created for us by 2 of our students Lucián Zeman and Martin Zach.

On the 2nd day, we visited the Technology and Innovation Center near the famous Jurmala beach, where students with various learning disabilities study. This center is barrier-free, right in the building there are rooms available for students coming from afar, where they are accommodated for a longer period of time, there is a large dining room, a fitness zone and the possibility of rehabilitation exercises. The building also houses all kinds of workshops for handicrafts.

Adresa

Střední škola automobilní a informatiky
Weilova 1270/4
102 00 Praha 10 – Hostivař

Rychlý kontakt

Telefon: 242 456 100
E-mail: mailbox@skolahostivar.cz
Datová schránka: 4zxyf53