Maturitní obor

Informační technologie-Multimediální komunikace

ZÁKLADY IT

Obor Informační technologie – mulimediální komunikace obeznamuje žáky se základními znalostmi oborů informačních technologií, zejména v oblastech hardwaru, základech programování, počítačových sítí, tvorby webových stránek a grafiky. 

marketing

Naučíme Tě se dívat na svět „marketingově“. To znamená, vytvořit si pevný základ v teoretických znalostech, které pak propojíš v praktických zadáních z reálné praxe. Získáš i znalosti z oblastí ekonomiky, práva, financí, managementu, psychologie. Při přípravě na obhajobu závěrečné maturitní práce využiješ poznatky a trénink z komunikačních a prezentačních dovedností.

grafika

Naučíme Tě nejen zákonitostem softwarů vektorové a bitmapové grafiky, ale i jejich správnému použití v tiskové grafice a především jak koncepčně myslet a tvořit. Obor je zaměřen na tvorbu komerční grafiky, využijeme ale i prvky grafiky umělecké. Naučíš se vytvářet korektní tisková data i jak komunikovat se zákazníkem a vytvořit si kvalitní zadání.

multimédia

Naučíme Tě základy v oblastech tvorby videa, audio obsahu, animací a v oblasti 3D modelování. Zjistíš teoretické poznatky, které pak uplatníš v práci s jednotlivými programy a naučíš se metody pro úpravu formátů podle potřeb konkrétního využití.

Informační technologie-Multimediální komunikace

Kód oboru: 18-20-M/01
Kapacita: 30 studentů

Plán předmětů a dotace hodin pro ŠVP Multimediální komunikace (264 kB PDF)

junior pr TÝM | aktivní účast studentů na organizaci i propagaci různých akcích školy

Junior PR tým je skupina aktivních studentů, kteří pomáhají PR týmu pedagogů při organizaci a propagaci školních akcí. Mezi akce největšího rozsahu patří příprava prezentačního stánku veletrhu středních škol Schola Pragensis, Dny otevřených dveří v prostorách naší školy a inovativní tzv. Kariérní dny, které jsou specializované jak pro IT obory, tak i autoobory. Část studentů působí i ve školním časopise Magazín Weilovka.

Školní časopis Magazín Weilovka | 1. místo v pražském krajském kole Školní časopis roku

Redakce školního webového časopisu Magazín Weilovka sdružuje ve svých řadách kreativní studenty ze všech oborů, kteří chtějí aktivně reagovat na dění kolem nich. Vytvářejí si vlastní témata, připravují rozhovory nebo reportáže ze školních akcí. Studenti oboru Multimediální komunikace vytvářejí svůj příspěvek jednou za pololetí. Tím se časopis stává i tréninkovým místem pro praktické doplnění výuky.

Kariérní dny pro IT obory a autoobory | aktivní organizační účast našich studentů

Střední škola automobilní a informatiky usiluje o kvalitní vzdělávání. Totéž ovšem tvrdí i jiné střední školy, a kdybychom zůstali jen u toho, nenabízíme nic zvláštního. Naše péče o studenty chce jít dál. Díky tomu se zrodila myšlenka uspořádat Kariérní den. 

Posláním Kariérního dne je dát žákům šanci setkávat se na půdě školy se zaměstnavateli nebo vzdělávacími institucemi, u nichž se mohou později pracovně uplatnit nebo se dále vzdělávat. 

Profil absolventa

Cílem studia je vybavit budoucí absolventy nezbytnými profesními znalostmi a dovednostmi z oblasti informačních technologií a marketingových komunikací, jež jim umožní úspěšnou kariéru v marketingových a ICT útvarech komerčních i nekomerčních firem a institucí, v komunikačních agenturách nebo ve vlastním podnikání.
Důraz je v tomto vzdělávacím programu kladen na praktické dovednosti v oblasti digitálních médií, kdy student kromě znalosti samotného softwaru dokáže vytvořit konkrétní kreativní koncepční řešení. Výuka v tomto oboru je zaměřena na oblast grafického softwaru pro využití v marketingových činnostech. Současně absolvent získá znalosti hlavních forem marketingových komunikací včetně souvislostí, které se k nim vztahují, s důrazem na specifické oblasti mediální a komunikační praxe. Získá profesní dovednosti v oblasti grafického designu, propagace, prezentace a reklamy. Bude také připraven k vykonávání středních řídících funkci v malých provozech, nebo řídit vlastní firmu. Při výuce jsou rozvíjeny komunikační dovednosti studenta, jak v českém tak anglickém jazyce.

Popis uplatnění absolventa v praxi:

 • pozice středního managementu
 • art grafik
 • pracovník v oblasti DTP a Rapid prototypingu
 • ilustrátor
 • IT projektový manager
 • brand manager
 • marketingový specialista
 • UX a UI designér
 • designér webových stránek
 • marketingový analytik dat
 • specialista elektronických médií
 • koordinátor PR
 • pracovník eventových firem
 • konzultant podnikových systémů
 • prodejce prostředků IT včetně poradenství

Kompetence absolventa:

 • je připraven svými znalostmi, vystupováním a chováním pro práci v prostředí IT firem a grafických a webových studií
 • je připraven svými znalostmi, vystupováním a chováním pro práci v prostředí firem se zaměřením na marketing
 • zvládá základní pravidla pro návrh grafických objektů, návrh a realizaci webových stránek
 • ovládá základní principy návrhu a editaci 3d modelů
 • ovládá základní principy DTP a Rapid prototypingu
 • orientuje se v problematice elektronických médií
 • zná základní principy tvorby cen a kalkulací rozpočtu pro oblast ICT a marketingu
 • řeší návrhy a realizace projektů hromadného zpracování dat
 • uplatní se při realizaci marketingové strategie firmy a tvorby marketingových kampaní

Odborné Maturitní předměty

Digitální média | ústní zkouška

Digitální média

Obsahem předmětu Digitální média je nejen zvládnutí základů práce s vektorovým a bitmapovým softwarem, ale i využití těchto dovedností v praktických a reálných úkolech jako je tvorba logotypu, jeho grafického manuálu, různých druhů firemných tiskovin, velkoplošné grafiky, wireframu a grafického návrhu webových stránek. Naučíme vás i propojení grafických a webových výstupů s marketingovým průzkumem v přípravné a uživatelským testováním v závěrečné fázy projektu.

Tvorba webových stránek

Předmět, jak již název napovídá, je určen pro výuku tvorby webových stránek a následnou práci s nimi. Ať už se jedná o jazyky HTML, CSS či PHP, naše škola Vás skvěle připraví na možnou práci webového developera.

Analýza dat

Předmět se specializuje na analýzu dat z marketingového pohledu. Naučíme vás základní analytické funkce a koncepty, sběr dat, jejich zpracování, uspořádání a funkční prezentaci. Zjistíte jak dosáhnout měřitelnosti on-line marketingu a jak stanovit jeho cíle. Na základě těchto poznatků budete tvořit marketing založený na datech.  Na výuce použijeme nástroje pro porozumění návštěvníkům webových stránek, e-shopů, sociálních sítí, odběratelům newsletterů.

Předmět Analýza dat navazuje na soubor předmětů. Mezi ně patří Marketing pro informatiky v 1. ročníku, kde se žáci poprvé seznámí s uživatelským průzkumem. Ve 2. ročníku předmět Digitální média, kde tento výzkum u určité značky studenti provádějí a analyzují pro potřeby tvorby logotypu a celkově pro tvorbu koncepční i vizuální formy značky, wireframu a grafického návrhu webu. Ve 3. ročníků pak výstupy využijí při tvorbě webu v redakčním systému. Ve 4. ročníku navážeme tvorbou ve stavební aplikaci redakčního systému a napojením nástrojů pro sběr dat u webu, e-shopu, newsletteru i sociálních sítí. Zde si ukážeme a budeme procvičovat samotnou analýzu dat, její možnosti prezentace a následně výstupy pro další optimalizaci nejen webu, včetně e-shopu, ale i celé marketingové strategie. Pomáhat nám v tom budou různé nástroje a aplikace uživatelského testování. Pomocí analýzy dat se naučíme vyhodnocovat marktetingové kampaně.

Marketing pro informatiky | ústní zkouška

Marketing pro informatiky

V předmětu Marketing pro informatiky se žáci seznámí se základy tohoto oboru. Žáci se seznamují s myšlenkou, že marketing se týká každého. Identifikují se s myšlenkou, že i každý z nás si vytváří svůj marketing a buduje svoji značku. Důraz je ve výuce kladen na novinky z oboru. Kromě klasického výkladu je kladen důraz na prvek řádně vedené diskuse. Na probraném učivu si žáci také procvičují své prezentační dovednosti. Obsahem učiva je pochopení základních podnikatelských koncepcí a fungování trhu z hlediska nákupního chování. Žákům je průběžně doporučována odborná literatura. Kromě toho, že je jim doporučována, tak jsou seznamování s jejím obsahem, který je prakticky využitelný nejen pro jejich studium, ale i pro celý jejich život. Část učiva si žáci následně procvičují na PC v předmětu Digitální média.

Komunikační marketing

Tento předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Marketing pro informatiky a předmětu Ekonomika. Dále upevňuje v žácích potřebu uplatnit získané znalosti v praxi.

Marketingová komunikace vychází z obecného modelu komunikačního procesu. Ve své základní podstatě představuje výměnu informace o produktu, službě či organizaci. U žáků se snažíme o to, aby byli schopni komunikovat v rámci vhodné marketingové komunikace, což by mělo zvyšovat jejich pracovní uplatnění a pobízet je proaktivním životnímu stylu. Získané uznalosti jsou prakticky procvičovány. Dbáme na předáváni aktualit z oboru a setkávání s odborníky z praxe. V rámci tohoto předmětu se žáci účastní i organizování školních akcí, díky, kterým si vyzkouší např. práci v oblasti PR, propagace, reklamy aj. Spolupracujeme také se školním magazínem Weilovka, aby žáci měli možnost vyzkoušet si i práci v rámci publikační činnosti.

Ekonomika

Cílem předmětu je, aby žáci ovládali základní ekonomické pojmy, byli schopni vést odbornou komunikaci, byli schopni správně interpretovat informace z médií. Žáci by měli umět analyzovat ekonomické informace a vyvozovat z nich správné záměry. Absolvování tohoto předmětu by žákům mělo také pomoci, pokud by se v budoucnu rozhodli zahájit soukromé podnikání. Jde také o případnou přípravu ke studiu na VŠ, kde je ve většině případů tento předmět zařazen ve studijním plánu. Důležitou součástí tohoto předmětu je diskuse nad aktuálními tématy. Žáci si mohou své získané znalosti vyzkoušet i v praxi v rámci práce ve Studentské firmě.

Digitální média

Obsahem předmětu Digitální média je nejen zvládnutí základů práce s vektorovým a bitmapovým softvérem, ale i využití těchto dovedností v praktických a reálných úkolech jako je tvorba logotypu, jeho grafického manuálu, různých druhů firemných tiskovin, velkoplošné grafiky, wireframu a grafického návrhu webových stránek. Naučíme vás i propojení grafických a webových výstupů s marketingovým průzkumem v přípravné a uživatelským testováním v závěrečné fázy projektu.

Obhajoba maturitní práce před maturitní komisí

Komunikační a prezentační dovednosti

V tomto předmětu žáci procvičují veškeré formy komunikace v praxi. Učí se o důležitosti komunikace, o všech typech a způsobech komunikace. Prostřednictvím her a cvičení se snaží poznávat komunikační styly ostatních. Důležitým cílem tohoto předmětu je, aby žáci zlepšovali svůj vlastní komunikační styl. Ve výuce používáme názorné ukázky, u kterých si ukazujeme pozitiva a negativa. Veškeré znalosti se snažíme procvičovat. Tento předmět procvičuje znalosti ze všech předmětů. Především se snaží uvést do praxe znalosti z Marketingu pro informatiky a z Komunikačního marketingu, úzce se propojuje s předmětem psychologie. Mezi další důležité cíle tohoto předmětu patří: vést žáky k proaktivitě, zvyšovat úspěšnost na trhu práce, pracovat se svým žebříčkem životních hodnot, pracovat se stresem, zlepšovat úroveň osobního vystupování, podporovat potřebu soustavného osobního rozvoje.

Pestrou nabídkou činností se v těchto hodinách snažíme vyhýbat stereotypu v předávání informací.

Pokud bychom měli jednoduše definovat, jaký je hlavní cíl tohoto předmětu, tak bychom mohli říct, že má sloužit k tomu, aby žáci dokázali všechny své znalosti dostatečně zúročit i v praxi.

Moderní zázemí

Jsme hrdí, že se naši studenti mají možnost vzdělávat prostřednictvím tzv. Centra interaktivní výuky. K dispozici mají čtyři učebny, které jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi. Centrum vzniklo pod patronátem společného projektu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy, zaměřeného na podporu pražského školství.

Záměrem realizátorů projektu bylo do praxe pražského školství přinést ty nejmodernější technologie.

„Proč vidím smysl v práci na střední odborné škole? Myslím si, že vzdělání by mělo být prioritou pro každou společnost, v každé době. Odborné školství má svou budoucnost. Práce učitele je pestrá a dá se říct, že je každý den jiná. Mohu se díky ní setkávat se spoustou zajímavých lidí. Sama se díky své práci učím stále něco nového. Kromě výuky mám možnost se podílet na organizaci školních akcí, které považuji také za velmi přínosné. Za nejdůležitější ve své práci považuji probudit v žácích touhu po celoživotním vzdělávání.“

Ing. Andrea Vlasáková

kariérní poradce | učitelka marketingových a ekonomických předmětů, PR | styk s veřejností

Reference

Na Weilovce je výjimečný hlavně přístup. Výuka se prolíná ve velké míře s praxí, kdy k nám na multimédia chodili vyjma běžných hodin s učiteli přednášet i profesionálové z praxe. Multimédia bych doporučila všem těm budoucím ajťákům, které zajímají moderní technologie, ale není jim cizí i svět marketingu a grafiky a přejí si široké uplatnění na trhu práce. Byla jsem u rozkvětu školního PR týmu, který pomáhá na akcích školy, měla jsem možnost se se školním časopisem podívat na exkurzi do Mladé fronty, přišla k nám přednášet i paní novinářka z deníku N a mnoho dalšího. Dostala jsem i ve svých mimoškolních aktivitách plnou podporu a otevřel se mi svět příležitostí, nemusím se bát, že by mě škola v něčem nepodpořila, ba naopak. Naše škola je místním centrem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, programu pod záštitou britské královské rodiny, který oceňuje aktivní studenty a podporuje jejich seberozvoj. Sama mám s tímto programem pozitivní zkušenost a mohu ho jen doporučit, stejně jako naši školu.

Barbora Hrušková | 3. ročník

členka Microsoft STC | členka redakční rady školního časopisu Magazín Weilovka | členka DofE | členka Junior PR týmu

Multimediální komunikaci bych rozhodně doporučil všem co mají rádi nejen počítače, ale zajímá je a baví marketing a celkově prostředí vzniku reklam a propagace. V dnešní době se studování tohoto oboru rozhodně vyplatí, protože se poté můžete uplatnit ve velké spoustě pracovních pozic, ať už je to např. grafik, tvůrce webů nebo i markeťák a to beru jako velké plus. Mě osobně velmi baví marketing a grafika, to je pro mě to, čemu bych se chtěl poté věnovat a nadále se v tom zlepšovat.

Patrik Sommer | 2. ročník

"Plakát Schola Pragensis" | 4. místo | člen Junior PR týmu

 „Když jsem byl malý a ptali se mě, čím chci být, až vyrostu, nikdy jsem nedokázal odpovědět. Ale díky moji škole a oboru multimédií již přesně vím, ve kterém směru chci pokračovat. Jestli vás baví počítače a komunikovat s lidmi, tento obor je určitě pro vás. Všichni studenti tady mají dostatečný prostor, aby prokázali zájem o studovaný obor a dokonce mohli ke studiu přistupovat i individuálně. Kromě toho mně se líbí přátelský a vstřícný přístup vyučujících, kteří jsou skutečnými odborníky v předmětech, které vyučují. Velice rád bych doporučil obor MMK i jiným studentům.

Ihor Stepa | 2. ročník

"Plakát Schola Pragensis" | aktivní účast v soutěži MHMP

nejčastější otázky

Dělají se na multimédia talentové zkoušky?

Ne.

Koná se pouze jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Jaký je rozdíl mezi oborem Informační technologie, IT-multimediální komunikací a gymnáziem multimédií?

Tento rozdíl je popsán v Profilu absolventa a v Popisu uplatnění. IT je obor, kterého součástí je předmět Digitální média v 1. a 2. ročníku studia, v oboru multimediální komunikace je tento předmět vyučován 1. – 4. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně, u oboru gymnázium multimédií přibližně 8 vyučovacích hodin týdně. Obor gymnázium multimédií se jako humanitní typ gymnázia ve svém zaměření soustřeďuje pouze na multimédia v podobě předmětů jako například: digitální grafika a animace, zvuková tvorba, video tvorba nebo fotografie. Obor multimediální komunikace je obohacen o předměty IT a marketingu.

Jak dlouhé jsou praxe?

Odborné praxe jsou součástí výuky ve druhém a třetím ročníku studia a jsou vždy 14 dní v daném studijním ročníku.

Kolik je na oboru holek?

Na obor Informační technologie se hlásí převážně chlapci, takže dívek bývá tak maximálně 5. Je možné, že se i tento obor děvčatům zalíbí a bude jich více.

Na obor Multimediální komunikace se hlásí tak 1/3 dívek z celkového počtu.

Jaké je uplatnění po vystudování?

Na tuto otázku najdete odpověď v Popisu uplatnění u jednotlivých oborů.

Jakou mám šanci se dostat? Kolik berete studentů?

obor:

18‑20‑M/01 Informační technologie | 60  uchazečů

obor:

18‑20‑M/01 Informační technologie – Multimediální komunikace | 30 uchazečů

Kontaktujte nás

Máte otázky?