Maturitní obor

GYMNÁZIUM MULTIMÉDIÍ

grafika

Naučíme Tě nejen zákonitostem softwarů vektorové a bitmapové grafiky, ale i jejich správnému použití v tiskové grafice a především jak koncepčně myslet a tvořit. Obor je zaměřen na tvorbu komerční grafiky, využijeme ale i prvky grafiky umělecké. Naučíš se vytvářet korektní tisková data i jak komunikovat se zákazníkem a vytvořit si kvalitní zadání.

multimédia

Naučíme Tě základy v oblastech tvorby fotografie, videa, audio obsahu, animací a v oblasti 3D modelování. Zjistíš teoretické poznatky, které pak uplatníš v práci s jednotlivými programy a naučíš se metody pro úpravu formátů podle potřeb konkrétního využití.

marketing

Naučíme Tě se dívat na svět „marketingově“. To znamená, vytvořit si pevný základ v teoretických znalostech, které pak propojíš v praktických zadáních z reálné praxe. Získáš i znalosti z oblastí ekonomiky a financí. Při přípravě na obhajobu závěrečné maturitní práce využiješ poznatky a trénink z předmětu Maturitní multimediální projekt.

DESIGN

Získáš základy kresby, dějin umění a kultury, které pak uplatníš v digitální tvorbě v různých oblastech multimédií. Tyto inspirace budou přirozenou součástí nácviku praktických dovedností v oborech grafiky, foto, předtiskové přípravy, animace, tvorby a editace zvuku a videa.

GYMNÁZIUM

zaměření: MULTIMÉDIA

Kód oboru: 79–41–K/41 
Kapacita: 30 studentů

nahrávací studio, video střižna a specializovaná grafická učebna s fotoateliérem, streamovycím studiem a 3D stěnou

Otevření gymnázia multimédií je možné i díky získání grantu na vybudování nahrávacího studia, video střižny a specializované grafické učebny se streamovacím studiem, fotoateliérem a 3D stěnou. Jejich parametry budou mít úroveň běžnou v profesionální praxi.

junior pr TÝM | aktivní účast studentů na organizaci i propagaci různých akcích školy

Junior PR tým je skupina aktivních studentů, kteří pomáhají PR týmu pedagogů při organizaci a propagaci školních akcí. Mezi akce největšího rozsahu patří příprava prezentačního stánku veletrhu středních škol Schola Pragensis, Dny otevřených dveří v prostorách naší školy a inovativní tzv. Kariérní dny, které jsou specializované jak pro IT obory, tak i autoobory. Část studentů působí i ve školním časopise Magazín Weilovka.

Školní časopis Magazín Weilovka | 1. místo v pražském krajském kole Školní časopis roku

Redakce školního webového časopisu Magazín Weilovka sdružuje ve svých řadách kreativní studenty ze všech oborů, kteří chtějí aktivně reagovat na dění kolem nich. Vytvářejí si vlastní témata, připravují rozhovory nebo reportáže ze školních akcí. Studenti oboru Multimediální komunikace vytvářejí svůj příspěvek jednou za pololetí. Tím se časopis stává i tréninkovým místem pro praktické doplnění výuky.

Profil absolventa

Profil absolventa odpovídá humanitnímu vzdělání a je dotvářen odborným zaměřením. Cílem odborného zaměření je uplatnění v rámci všech odvětví multimediální tvorby a komunikace, zejména v odvětví reklamy a propagace produktů a služeb, audiovizuálních médií, při tvorbě zvukových nahrávek a videa, dokumentárních či reportážních videí, v oblasti fotografie jako součásti multimédií, dále pak v oborech počítačové animace, při přípravě grafických materiálů, navrhování a tvorbě webových stránek, navrhování a realizaci tiskových materiálů, multimediálních edukativních materiálů apod. Absolvent je kromě nabytých praktických dovedností a vědomostí po odborné stránce náležitě vybaven pro další studium oborů, které souvisejí s výše uvedenými činnostmi v oblasti multimédií na vysokých školách tohoto zaměření. V případě zájmu o vysokoškolské studium má absolvent možnost pokračovat v současnosti ve studiu na vysokých školách a univerzitách v České republice v oborech, v nichž může uplatnit své předchozí studium a kde má díky svému absolutoriu vyšší pravděpodobnost vykonat úspěšně přijímací zkoušky. K profilaci dochází během celého studia prostřednictvím volitelných a nepovinných předmětů, či úzce zaměřených seminářů.

Pokud se absolvent rozhodne v dalším studiu již nepokračovat, může najít uplatnění v zaměstnání v oborech, které specifikuje Národní soustava kvalifikací, jako například: art grafik, operátor DTP, fotograf různých žánrů, výtvarník animovaného díla, technik zvuku, Webdesignér – interakční designér atd.

Popis uplatnění absolventa v praxi:

 • pozice středního managementu
 • art grafik
 • operátor DTP
 • fotograf různých žánrů
 • výtvarník animovaného díla
 • technik zvuku
 • webdesignér
 • interakční designér 
 • ilustrátor
 • brand manager
 • specialista elektronických médií
 • art director

Kompetence absolventa:

 • je připraven svými znalostmi, vystupováním a chováním pro práci v prostředí grafických a reklamních studií
 • zvládá základní pravidla pro návrh grafických objektů, návrh webových stránek
 • ovládá základní principy návrhu a editaci 3d modelů
 • orientuje se v problematice elektronických médií
 • zná základní principy tvorby cen a kalkulací rozpočtu pro oblast multimédií
 • řeší návrhy a realizace multimediálních projektů
 • uplatní se při realizaci marketingové strategie firmy a tvorby marketingových kampaní

SKLADBA Maturitní ZKOUŠKy

Digitální média | ústní zkouška

Digitální grafika a animace

Obsahem předmětu Digitální grafika a animace je nejen zvládnutí základů práce s vektorovým a bitmapovým softwarem, ale i využití těchto dovedností v praktických a reálných úkolech jako je tvorba logotypu, jeho grafického manuálu, různých druhů firemných tiskovin, velkoplošné grafiky, wireframu a grafického návrhu webových stránek. Naučíme vás i propojení grafických a webových výstupů s marketingovým průzkumem v přípravné fázy a uživatelským testováním v závěrečné fázy projektu. Animace jsou trendem ve většině oblastí komerční i užité grafiky. 

Digitální fotografie
Zvuková tvorba
Video tvorba

Společenské vědy | ústní zkouška

Základy společenských věd
Ekonomika

Obhajoba maturitní práce před maturitní komisí

Moderní zázemí

Jsme hrdí, že se naši studenti mají možnost vzdělávat prostřednictvím tzv. Centra interaktivní výuky. K dispozici mají čtyři učebny, které jsou vybavené nejmodernějšími technologiemi. Centrum vzniklo pod patronátem společného projektu hlavního města Prahy a Hospodářské komory hl. m. Prahy, zaměřeného na podporu pražského školství.

Záměrem realizátorů projektu bylo do praxe pražského školství přinést ty nejmodernější technologie.

Kontaktujte nás

Máte otázky?