Přijímací řízení 2019/20

A) Základní informace

Na střední školu se může hlásit každý absolvent ZŠukončeným základním vzděláním, ukončenou povinnou školní docházkou.

Základní vzdělání získá žák, který splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ.

Povinnou školní docházku splnil žák, který navštěvoval ZŠ 9 let.

Na nástavbové studium se může hlásit každý absolvent učebního oboru ukončeného závěrečnou zkouškou.

Povinné potvrzení od lékaře na přihlášce je pro všechny učební obory a učební obor s maturitou Autotronik.

Pro ostatní studijní obory není nutné.

B) Přihlášky

Poznámka:

Pozor, na přihlášce musí být zapsán kód oboru vzdělání a v případě různého zaměření i ŠVP. Přihlášky jsou dvoustranné!

Přihláška: Pro obory:
Přihláška SŠ 2019/2020 denní 18-20-M/01 Informační technologie – ŠVP Informační technologie

18-20-M/01 Informační technologie – ŠVP Multimediální komunikace

39-41-L/01 Autotronik

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-61-H/01 Autolakýrník

23-55-H/02 Karosář

26-57-H/01 Autoelektrikář

64–41–L/51 Podnikání

Přihláška SŠ 2019/2020 nástavbové studium 23-43-L/51 Provozní technika

64–41–L/51 Podnikání – dálkové studium

Pro podrobnější informace pro podání přihlášky naleznete na tomto odkazu: https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

C) Termíny

 1. Podání přihlášky do 1. 3. 2019
 2. Řádný termín přijímací zkoušky: 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019
 3. Dle § 36, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním

Termín je stanoven na 28. 4. 2019.

 1. Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 2. 5. 2019
 2. Datum nahlížení do spisu přijímacího řízení: 2. 5. 2019
 3. Náhradní termín přijímací zkoušky: 13. 5. 2019 a 14. 5. 2019
 4. Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: individuálně 2019
 5. Datum nahlížení do spisu přijímacího řízení: individuálně 2019

Zápisové lístky

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů, ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

D) Kritéria pro přijímací řízení – STUDIJNÍ OBORY

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ

Přijímací zkoušky:

 • CERMAT dodá výsledky v % úspěšnosti. V případě úspěšnosti 100% získá uchazeč 60 bodů. Za každé zhoršení o 2 % bude odečten 1 bod.

maximálně 60 bodů (maximálně 30 bodů matematika + maximálně 30 bodů český jazyk)

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud v jednotlivých testech získá nejméně 10 bodů.

Prospěch v předchozí škole:

 • Zohlední se prospěch ze všech předmětů za poslední tři pololetí ZŠ, ve kterém bude zvýšena váha na 200 % u předmětů matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, fyzika.
 • Maximální počet bodů je možné získat za součet průměrných prospěchů 3,0 a dále za každé 0,4 se odpočítává 1 bod.
 • Vysvětlení:

Prospěch za jedno pololetí se spočítá dle tohoto vzorce: (průměr známek * počet známek + matematika + český jazyk + cizí jazyk + fyzika) / (počet známek + 4).

Do průměru známek se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů a z chování.

 • Podmínkou přijetí je známka z chování velmi dobré

maximálně 25 bodů

Prémiové body:

 • úspěšná účast na různých odborných soutěžích a olympiádách

maximálně 5 bodů

 • doložená jiná aktivita korespondující s voleným oborem

maximálně 10 bodů

Je na posouzení komise, kolik z maximálního počtu bodů přidělí.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, který společně s přihláškou (do 1. 3. 2018) doloží doporučení  školského poradenského zařízení (ŠPZ), budou v souladu s vyhláškou 27/2016 Sb. v platném znění upraveny podmínky pro konání přijímací zkoušky  podle tohoto doporučení a podle přiznaného stupně podpůrných opatření. V rámci 1. stupně podpůrných opatření se podmínky neupravují. Starší doporučení ŠPZ lze akceptovat pouze v případě, že výslovně obsahují specifikaci podmínek pro přijímací zkoušky na SŠ.

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců

Cizincům se při přijímacím řízení na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka promíjí. Prokázání znalosti českého jazyka, která je nutná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, je však nezbytnou podmínkou pro přijetí ke vzdělávání a škola ji u těchto osob ověří rozhovorem.

V případě dosažení základního vzdělání v zahraničí doloží uchazeč způsobilost ke studiu potvrzením o absolvování nostrifikační zkoušky.

 

Pořadí uchazečů

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené na základě součtu dosažených bodů. V případě rovnosti bodů se umístí lépe uchazeč s vyrovnanější úspěšností testů zadaných CERMATem.

Pohovor:

 • Žák, který se hlásí na studijní obor, žádá o prominutí zkoušky z českého jazyka a je Cizincem, prokáže schopnost porozumět psanému a psanému textu, komunikace a znalosti pravopisu českého jazyka pohovorem. Pokud uchazeč neprokáže znalost českého jazyka ústní a písemnou formou, nebude přijat ke vzdělání na střední škole.

Ústním zkouška z českého jazyka se koná v den řádného termínu přijímací zkoušky (12. 4. 2019, případně 15. 4. 2019),

maximálně 30 bodů

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud získá min. 10 bodů.

Studijní obory a předpokládané počty přijímaných studentů dle MHMP

18-20-M/01 Informační technologie (60 žáků)
18-20-M/01 Multimediální komunikace (30 žáků)
39-41-L/01 Autotronik (90 žáků)
64-41-L/51 Podnikání – denní forma (30 žáků)
64-41-L/51 Podnikání – dálková forma (30 žáků)
23-43-L/51 Provozní technika – dálková forma (30 žáků)

E) Kritéria pro přijímací řízení – UČEBNÍ OBORY

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ.

Prospěch v předchozí škole:

 • Počítá se ze všech předmětů za poslední jedno pololetí ZŠ, ve kterém bude zvýšena váha na 200 % u předmětů matematika, český jazyk a literatura, cizí jazyk, fyzika. Maximální počet bodů je možné získat za průměr prospěchu 1,0 a dále za každou 0,1 se odpočítává 1 bod.
 • Vysvětlení:

Prospěch za jedno pololetí se spočítá dle tohoto vzorce: (průměr známek * počet známek + matematika + český jazyk + cizí jazyk + fyzika) / (počet známek + 4).

Do průměru známek se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů a z chování.

maximálně 85 bodů

Prémiové body:

 • úspěšná účast na různých odborných soutěžích a olympiádách

maximálně 5 bodů

 • doložená jiná aktivita korespondující s voleným oborem

maximálně 10 bodů

Je na posouzení komise, kolik z maximálního počtu bodů přidělí.

Pohovor:

 • Žák, který se hlásí na učební obor a má nedostatečný prospěch nebo je hodnocen sníženým stupněm z chování na ZŠ, je pozván na obhajovací pohovor, kde musí prokázat odpovídající znalosti a zájem o obor studia.

maximálně 10 bodů

Uchazeč splní podmínky pro přijetí, pokud získá min. 5 bodů.

 • Žák, který se hlásí na učební obor a je Cizincem, prokáže schopnost porozumět psanému a psanému textu, komunikace a znalosti pravopisu českého jazyka pohovorem. Pokud uchazeč neprokáže znalost českého jazyka ústní a písemnou formou, nebude přijat ke vzdělání na střední škole.
 • V případě získání základního vzdělání v zahraničí žák doloží způsobilost ke studiu potvrzením o absolvování nostrifikací.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené na základě součtu dosažených bodů.

Učební obory a předpokládané počty přijímaných studentů dle MHMP

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (90 žáků)
23-61-H/01 Autolakýrník (15 žáků)
23-55-H/02 Karosář (30 žáků)
26-57-H/01 Autoelektrikář (30 žáků)

Bližší podrobnosti k organizaci přijímacího řízení a ukázkové úlohy budou zveřejněny formou odkazu na https://www.cermat.cz/index.php.