MATURITNÍ ZKOUŠKA

Úplné znění ke dni 27. 3. 2020 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.

 1. Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června 2020.
 2. Maturitní zkoušku může konat každý žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce podle školského zákona, nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní nebo opravné zkoušce.
 3. Maturitní zkouška se skládá ze zkoušek zkušebních předmětů společné části podle § 78 a zkoušek profilové části podle § 79 školského zákona s tím, že ve společné části se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.
 4. Žák koná maturitní zkoušku ze zkoušek, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce.
 5. Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných ústní formou, zajišťuje CERMAT.
  Profilovou část maturitní zkoušky a ústní zkoušku společné části vyhodnocuje škola.
 6. V případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí a praktické zkoušky může ředitel školy stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení.
 7. První opravná a náhradní zkouška maturitní zkoušky se koná v podzimním zkušebním období, platí stejná pravidla jako v jarním termínu.
 8. Žádost o přezkum lze podat krajskému úřadu nebo ministerstvu do 20 dnů po dni konání poslední části maturitní zkoušky.

 

VYKONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY NÁHRADNÍM ZPŮSOBEM

 1. V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce, prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.
 2. Žákovi, který nebyl v prvním pololetí posledního ročníku hodnocen nebo neprospěl, škola umožní před hodnocením maturitní zkoušky komisionální přezkoušení.
  Podle výsledků přezkoušení upraví škola hodnocení v příslušném předmětu na vysvědčení. Pokud žák nevykonal komisionální přezkoušení úspěšně, platí, že na konci prvního pololetí posledního ročníku neprospěl. 3. Hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka z předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty či zkoušky maturitní zkoušky, průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku; to se netýká opravné a náhradní zkoušky nebo opakování zkoušky konané náhradním způsobem.